Kort

Det er her muligt at se en række baggrundskort, fx topografiske kort og historiske luftfoto-serier. Ligeledes er det muligt at tilføje korttemaer, læse informationer om disse, samt tegne, tage mål og udskrive kort.

En ny version af kortløsningen er på vej! Læs mere længere nede.Kort

Geo Fyn er ikke ansvarlig for misbrug af oplysninger eller for fejl i de oplysninger, der stilles til rådighed på Kort og Dataportal.Ny version på vej!

Den eksisterende kortløsning vil over de næste måneder bliver erstattet af en ny version, hvor det bl.a. er muligt at arbejde med flere baggrundskort på samme tid.

KortLuftfoto og ortofoto

Luftfoto er billeder taget fra fly (eller satellitter). Under billedtagningen vil flyet vippe og dreje i forhold til landskabet, hvilket har den konsekvens, at luftfoto ikke er målfaste og ikke vil passe sammen med andre typer af kort. Man korrigerer derfor luftfotoene – laver såkaldte ortofoto – således, at der kan måles afstande, bestemmes koordinater og tegnes bygninger til fx tekniske kort på baggrund af fotoene.


©COWI 2014

I ortofoto vil bygninger og andre objekter, der ’rager op’, kunne ’ligge ned’. Hvor meget et objekt ligger ned afhænger ikke kun af objektets højde, men især af, hvordan det ligger i det konkrete foto, der benyttes i ortofotoet. Befinder en bygning sig i midten af fotoet, vil den stort set ikke ligge ned, men befinder den sig i kanten af fotoet, vil den ligge meget ned.


©COWI 2014 – Et eksempel på et objekt som ’ligger ned’ i et ortofoto - Skorstenen ved Assens Kommunes rådhus.

Tidligere var ortofotos over større områder ikke af så god kvalitet. De blev uskarpe, når man zoomede ind. Men med den øgede anvendelse og dermed forbedrede økonomi er der nu ortofotos tilgængelige over hele Danmark i høj kvalitet, der forbliver skarpe, selv når man zoomer langt ind. Selv små detaljer som brønddæksler og hajtænder er synlige.


©COWI – ortofoto 1992 i 40 x 40 cm pixels.


©COWI – ortofoto 2014 i 12 x 12 cm pixels.

Igennem GeoDanmark-forretningsmodellen vil der hvert år blive produceret forårs ortofoto for Danmark, som vil være tilgængelige omkring oktober. Omkring maj vil en foreløbig og unøjagtig version dog blive frigivet, som ikke er målfast. Disse vil selvfølgelig blive vist på www.geofyn.dk.


Teknisk kort

Det tekniske kort giver et detaljeret billede af byernes og landområdernes byinventar, tekniske installationer og topografi, så som bygninger, veje, brugsgrænser, søer og vandløb. Nøjagtigheden er på 3-20 cm.


Ajourføringen af det tekniske kort sker på baggrund af oprettede luftfoto – såkaldte ortofoto – og af det der kan ses i disse. En af konsekvenserne ved at registreringen (indtegningen) sker på baggrund af ortofoto er, at bygningerne er defineret ved tagudhæng og ikke ved mur. Ajourføringen er mere detaljeret i byområder end i landområder.

Ajourføringsfrekvensen er bestemt i GeoDanmark-forretningsmodellen, som specificerer, at der sker en totalajourføring hvert 5. år af alle temaerne. I de mellemliggende 4 år sker der en ajourføring på baggrund af kommunernes ændringsudpegninger, som samles op løbende, primært for temaerne bygning, vej, vandløb og søer.


Matrikelkort

Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som viser ejendommes beliggenhed og registrerede ejendomsgrænser.

Matrikelkortet er kun et vejledende kort, hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet – og det tekniske kort.


Matrikelkortet er fremstillet ved indtegning og indtransformering af de analoge papir matrikelkort, samt løbende indlægning af de matrikulære opmålinger.

Nøjagtigheden af matrikelkortet afhænger af den metode, der er anvendt ved fremstillingen. Dele af matrikelkortet er fremstillet på baggrund af opmålinger, andre dele er baseret på de oprindelige papirkort. Det betyder, at nøjagtigheden i matrikelkortet er varierende.

Matrikelkortet ajourføres dagligt som et led i registreringen af matrikulære ændringer foretaget af de praktiserende landinspektører.


Uoverenstemmelser mellem matrikelkortets ejendomsgrænser og de fysiske forhold (grænserne i det tekniske kort)

Matrikelkortet er kun et vejledende kort. Ofte vil matrikelgrænserne ikke stemme overens med de synlige grænser i landskabet – og det tekniske kort, hvilket skyldes den måde matrikelkortet i nogle områder er fremstillet på.

I tvivlstilfælde er anbefalingen, at du tager kontakt til en praktiserende landinspektør.

Andre kort

Geo Fyn arbejder løbende på at få taget andre datatjenester i brug og vist på kort.

VisitDenmark

Se data fra VisitDenmark, fx antallet af hotelovernatninger.

Danmarks Statistik

Se på data fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, fx fordelingen af aldersgrupper.

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS)

Se kommunale nøgletal (FLIS), fx karaktergennemsnit.

Politiets Statistikbank

Se data fra Politiets Statistikbank, fx antallet af færdselsovertrædelser.


Dataportal

Med Dataportalen ønsker Geo Fyn at udstille data til gavn for borgere, uddannelsessteder, virksomheder, myndigheder, m.fl., så der skabes optimal samfundsmæssig nytte af ejerkommunernes data.Dataportal
Projekter

Geo Fyns skal understøtte ejerkommunerne i gennemførelse af innovative dataprojekter.


Faktabaserede beslutninger

Geo Fyn understøtter sine ejerkommuner i faktabaserede beslutninger, hvilket sker gennem FLIS-projektet. FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation, som trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer.

For en oversigt over FLIS-nøgletallene, se her.

Med den uviklede FLIS-viewer er det muligt for kommunens ansatte at se udvalgte nøgletal på distriktsniveau.


Projektet sker i samarbejde med LIFA og Septima.Smart City initiativer

Geo Fyns ejerkommuner ønsker viden om, hvordan deres faciliteter og tilbud - i bred forstand - bruges.

  • Hvor mange kommmer til vores events?
  • Hvornår bruges hallen mest?
  • Hvornår klumper trafikken sammen?
  • Virker vores tiltag?

Formålene er mange:

  • Hvordan afvikler vi bedst trafikken?
  • Hvornår skal lyset være tændt?
  • Hvor ofte skal skraldespandene tømmes?

Til at indhente oplysninger anvendes Smart City og sensor-teknologier.

Geo Fyn understøtter ejerkommunerne i gennemførelse af pilotprojekter, hvor de nyeste teknologier testes og erfaringer opsamles.

Data vil løbende blive analyseret og visualiseret på Geo Fyns Smart City platform Senti, som er kommet til i samarbejde med WebHouse og MapCentia.Datavejen - målrettede data til virksomheder

I projektet "Datavejen" udstiller Geo Fyn og ejerkommunerne målrettede datasæt, som er baseret på lokale virksomheders ønsker og behov. Målet er, at datasættene kan danne grundlag for vækst, nye forretningsområder og optimering af eksisterende opgaveløsninger.


Udgangspunktet er en løsning, der giver mulighed for at designe egne datasæt, som kan deles med kollegaer, samarbejdspartnere, osv.

Løsningen er kommet til i samarbejde med Uptime.
Kontakt

Geo Fyn A/S

Forskerparken 10, indgang D/E
5230 Odense M
CVR: 29216533

Jesper Gaardboe Jensen   
Jesper Gaardboe Jensen

Projektchef
jgj@geofyn.dk
Mobil: +45 21 25 94 15
LinkedIn

Camilla Winther Christensen   
Camilla Winther Christensen

Data, analyse og support
cwc@geofyn.dk
Mobil: +45 24 42 26 30
LinkedIn

Om

Geo Fyn er et selskab ejet af 10 kommuner i det fynske, som har to medarbejdere, der refererer til en bestyrelse bestående af direktører fra ejerkommunerne.

Geo Fyn arbejder tæt sammen med kommunerne, omdrejningspunktet er dataanvendelse, primært geografiske dataanalyser og -visualiseringer.

Geo Fyn koordinerer og understøtter ejerkommunerne i datarelaterede driftsopgaver og -projekter, samt administrerer en dataplatform, der giver mulighed for at se og udstille fælles datasæt i et webkort og på en dataportal til fri afbenyttelse for kommuner, borgere, foreninger, virksomheder, uddannelsessteder, osv.

Vi tror på værdien i et forpligtigende samarbejde på tværs af kommunegrænserne, indenfor fælles datadrift, -analyse, -visualisering og -udstilling.

Ejerkommunerne

Geo Fyns strategi 2019-2021 - "Sammen om data"

Nye teknologier og data giver i disse år flere og flere muligheder for løbende at omstille sig de samfundsmæssige udfordringer. Kommunerne ønsker i øget grad at inddrage de nye teknologier og data på et mere overordnet niveau i deres beslutninger, være datadrevne.

Der er brug for at følge effekten af igangsatte indsatser og projekter for løbende at justere indsatserne og opnå den ønskede effekt. Dette kræver et databeredskab, som er en stor opgave for den enkelte kommune.

Det er oplagt her at samarbejde på tværs af kommunerne med dataanalyse, visualisering og udstilling – og i fællesskab løse opgaverne i forbindelse hermed som fællesdrift og -administration. På den måde kan vi – med data – understøtte kommunernes arbejde med kerneopgaverne på flere niveauer fra den enkelte sagsbehandling til større fælleskommunale strategiske initiativer.

Vi vil løse fremtidens udfordringer sammen, regionalt og på tværs af kommunegrænserne gennem et forpligtigende datafællesskab, der understøtter de datadrevne beslutninger - Sammen om data.


Logo og grafik

Hent Geo Fyns logo og grafik her.

Geo Fyn Netværket

Geo Fyn Netværket består af Geo Fyn, de fynske kommuner, leverandører og andre samarbejdspartnere. Formålet med netværket er at vidensdele og inspire hinanden i anvendelsen af geografiske data. Læs mere.